Aile Hekimliği Uygulaması 24.Ek Yerleştirme İlanı

 TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 

-AİLE HEKİMİ-

24. EK YERLEŞTİRME İLANI

 

24. EK YERLEŞTİRME BOŞALAN AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ:

 

 

İLÇESİ

 

ASM ADI

 

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM NO

 

NÜFUS

 

GEZİCİ / YERİNDE NÜFUS

 

TOPLAM NÜFUS

Merkez

Hürriyet ASM

59 01 050 (Yeni Planlanan)

0

 

0

Merkez

Hasan Çizen ASM

59 01 051 (Yeni Planlanan)

0

 

0

Çerkezköy

Karaağaç ASM

59 02 035

1990

1511

3501

Çerkezköy

Kızılpınar ASM

59 02 038

4236

-

4236

Çerkezköy

Vatan ASM

59 02 047 (Yeni Planlanan)

0

 

0

Çorlu

Kıvanç ASM

59 03 047

3304

844

4148

Çorlu

Çırakbayırı ASM

59 03 056

3541

-

3541

Saray

Büyükyoncalı ASM

59 08 012

3554

-

3554

Şarköy

Selahattin Arslan

59 09 010 Yeni Planlanan)

0

 

0

 

YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK OLAN SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ:

 

(Başvurular aşağıdaki sıralamaya göre listelenir.)

 

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri, (Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

         

 a. Bendindeki Hekimler için istenen belgeler;

1) Başvuru dilekçesi

2) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

3) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

4) Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

5) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 

b) 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi gereği Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilimizde olan aile hekimliği uzmanları.

 

b. Bendindeki Hekimler İçin İstenen belgeler;

1. Başvuru Formu (EK-1)

2.Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2013” yazılacak ve imzalanacaktır. )

3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4.Hizmet Belgesi ( Personel Şube Müdürlüğünden yıllık, mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge )

c) İlimizde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

            25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama YönetmeliğiGEÇİCİ MADDE 2 – (1) İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları  Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

 

c. Bendindeki Hekimler için istenen Belgeler;

1. Başvuru Formu (EK-1)

2.Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

 *Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2013” yazılacak ve imzalanacaktır.

3. İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

4. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

5. Hizmet Belgesi ( Personel Şube Müdürlüğünden mazeret ve hastalık izinli geçirilen günleri gösterir belge )

 

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.(Kadrosu veya pozisyonu Tekirdağ  ilinde olan)

 

d) Bendindeki hekimler için istenen belgeler

1) Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu  (Ek:1)

2)Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası  (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

*Uyum Eğitimi Sertifikası olmayan hekimler Halk Sağlığı Müdürlüğüne eğitime katılmak için dilekçe örneği vereceklerdir. 

3) Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

4) Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı

 

*Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/2013” yazılacak ve imzalanacaktır.

 

Aile Hekimliği  tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Aile Hekimliği Uygulamasında Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslarda; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki  öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçükten büyüğe doğru sıralanacaktır.

 

(a) bendinde bulunan aile hekimlerinde öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

 Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

Yerleştirme yapılırken, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

Tüm gruplarda personel kendi içinde hizmet puanına göre sıralanır ve en yüksek hizmet puanı olan personelden başlamak üzere tercihlerine göre yerleştirme yapılır.

 

Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt

 

Komisyon

Madde 6- İl Halk Sağlığı Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Aile Hekimliği Uygulama Biriminden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı veya Vekili, Destek Hizmetleri Biriminden sorumlu Sağlık Müdür Yardımcısı veya Vekili veya Toplum Sağlığı Birim sorumlusu,  Aile Hekimliği Uygulama Birimi Sorumlusu veya Vekili veya Birimde çalışan personel, Destek Hizmetleri Birim Sorumlusu veya Vekili, veya aile hekimleri atamaları ile ilgili çalışan personelden, veya vekillerinden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu”  kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür.

 

Yer ve Zaman

 

Madde 7- Tekirdağ Aile Hekimliği Uygulaması Ek Yerleştirme Başvuruları 8Şubat 2013 Cuma günü başlayacak ve 15Şubat 2013 Cumagünü mesai saati bitimi ile sona erecektir.

 

Aile hekimliği Uygulaması 24. Ek yerleştirme işlemi, 20Şubat Çarşamba günü, Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda yapılacaktır. Yerleştirme işlemi 18:00 de başlayacaktır. Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleriyle aynı gün, 01 Mart 2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. Komisyon adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.

           

Kayıt

Madde 8- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb)  birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında“gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir.  Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

 

Salon

Madde 9- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır.  Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.

Yerleştirme

a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır

b) Adaylar kendisinin katılması esas olmakla birlikte acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veya yurtdışı temsilciliklerinden  onaylı 20 Şubat 2013 Çarşamba  günü 24. ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme imzalama  yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorum” ibaresini içeren vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme imzalamak için adayın kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra en geç …/02/2013 tarihine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğüne müracaat edecektir.

c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 1 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır.

 

Aile Hekimliği  tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar”da; ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması maddesindeki  öncelik sıralamasına ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü, başlama tarihlerinin de aynı olması durumunda, başvuru evraklarının Müdürlüğümüz evrak kaydına giriş numarası en küçük olan dikkate alınacaktır.

d) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.

e)Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa ,işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.

 

f)  Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.

g) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.

h) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.

ı) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.

i) Müdürlük tarafından Aile Sağlığı Merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

j) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyecek ve tercihinin komisyonca kayda geçirilmesinden sonra kendisine verilecek “tercih kartını” imzalayarak kartla birlikte sözleşme imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev - ) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

 k) Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri ile aynı gün, 20 Şubat 2013 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. (25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar)

l) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.

m) Sözleşme imzalamaya Vali adına Sağlık Müdürü veya Vekili yetkilidir.

Diğer Hükümler

 Madde 10–

a) Boş olan Aile Hekimliği Birimleri için hukuki süreç oluşması ve sonucunda ilgili Aile Hekimliği Birimleri ile ilgili olarak menfi kararlarda Aile Hekimliği Birimlerini tercih ederek yerleşen hekimler hiçbir şekilde hak iddia edemeyecek ve yerleştiği taktirde taahhütname imzalayacaktır.

b) İlimizde 9 Ağustos 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulamasına geçildiğinden ve 9 Ağustos 2011 tarihinde 1 yılı doldurduğundan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin     15. Maddesi 5. Fıkrasında “Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.”dendiğinden ek yerleştirme işlemleri başvuruların kabulünde sözleşmeli aile hekimi olarak başvurduğu pozisyonda fiilen başvuru tarihi itibari ile 1 yıllık çalışma şartı aranacaktır.

c) Merkez İlçe Hürriyet Aile Sağlığı Merkezi 59 01 050 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Merkez İlçe Hasan Çizen Aile Sağlığı Merkezi 59 01 051 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Çerkezköy Kapaklı beldesi Vatan Aile Sağlığı Merkezi 59 02 047 Nolu Aile Hekimliği Birimi, Şarköy İlçesi Selahattin Arslan Aile Sağlığı Merkezi 59 09 010 Nolu Aile Hekimliği Birimini tercih eden  Aile Hekimleri 0 ( sıfır ) nüfusla bulunan bölgeyi seçeceklerinden 1 yıl boyunca 0-1000 nüfusta kalmış olsalar bile hizmet vermeye devam edeceklerdir.

d) Saray İlçesi Büyükyoncalı Aile Sağlığı Merkezi 59 08 012 Nolu Aile Hekimliği Birimini tercih ederek yerleşen aile hekimi;  kayıtlı nüfus yoğunluğunun Yeni Mahalle bölgesinde artış göstermesi nedeniyle, mevcut birimin Büyükyoncalı Aile Sağlığı Merkezinden ayrılarak Yeni Mahallede açılması planlanan Aile Sağlığı Merkezinde görev yapacak olup, planlanan yeni Aile Sağlığı Merkezinin Başkanlığımız tarafından onaylanması sürecinde haftada dört kez yarım gün giderek  Yeni Mahalle bölgesine hizmet verecektir.

e) İlimizde ek yerleştirme işlemlerinde boşalan Aile Hekimliği Birimlerine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri www.thsm.gov.tr. web adresinden yayınlanacaktır. Aile Sağlığı Merkezlerinin fotoğraf, yapı ve yerleşimlerinde  değişiklik arz edebileceğinden, Aile Hekimliği Biriminin yerleştirme işlemleri öncesinde bulunduğu yer aday tarafından yerinde incelenmelidir.

f) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı yazılarının       5. maddesinde; “3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” denildiğinden devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisinde bulunan aile hekimliği pozisyonlarını tercih edebileceklerdir.

g) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarında görevli aile hekimliği uzmanları dışındaki diğer uzman hekimlere muvafakat verilmeyecektir.

h) Bir sertifikaya sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde görev yapan (diyaliz sertifikası vb.) ve aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğince karar verilecektir.

ı) Aile hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleği ile bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci Maddesinin (a) bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilecek, kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

i) Adayların yerleştirme işlemleri sadece hizmet puanlarına 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu v.b) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.

j) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarih 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

k) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

l) 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 28103 663 sayılı KHK. nedeniyle sözleşme ve diğer hususlarda değişikliklerle Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak yapılanma meydana geleceğinden bu sürecin oluşturacağı düzenlemelere göre usul ve esaslarda değişiklik yapma hakkını Tekirdağ Valiliği saklı tutar. 

m)Yerleştirme sonucunda; Aile Sağlığı Merkezleri Gruplandırma Kriterlerine göre gruplandırma alan ve Aile Sağlığı Merkezlerine yerleşen aile hekimleri, yerleştikleri Aile Sağlığı Merkezlerinin grubuna tabi tutulmazlar. Gruplandırma almayan Aile Hekimliği Birimleri gibi, haklarında E Sınıfı olarak işlem yapılır ve grupsuz olarak maaş hak edişleri yapılır. Gruplandırma almak istediklerinde ise; gerekli, gruplandırma başvuru dosyasını hazırlayarak, Halk Sağlığı Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirler. Dosyaları incelenerek durum değerlendirmesi yapılıp Onay verildikten sonra aldığı gruplandırmaya göre maaş hak edişleri yapılacaktır.

Yürürlük:

Madde 11 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 12- Bu hükümleri Halk Sağlık Müdürlüğü yürütür.

 

 

TEKİRDAĞ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

 

 

Tarih

 

İş

 

 

 

08 Şubat – 15 Şubat 2013

 

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve pozisyonu Tekirdağ ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

 

08 Şubat – 15 Şubat 2013

 

Müracaatların Kabulü

 

 

19 Şubat 2013

 

Tercih ve Yerleştirmeye esas son listenin ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

 

20 Şubat 2013

 

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması.

 

01 Mart 2013

 

Yerleştirilen hekimlerin  Aile Hekimliği görevine başlamaları.

 

 

EKLER :

1. Tekirdağ 24. Ek Yerleştirme Usul ve Esasları

2. Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi

3. Başvuru Formları

Okunma Sayısı : 31728 Şubat 2013

 

 • aile-hekimligi-hizmetleri
 • aile
 • beslenme
 • beslenmebilginotlari
 • cevre-ve-insan-sagligi
 • co_zehirlenmesi
 • esnekmesai
 • genelge
 • genisletilmis-asi-programi
 • isguvenligii
 • kanser-videosu
 • kanserbirimi
 • kirimkongo
 • mersbilginotlari
 • mevsimselgrip
 • mevsisel_grip
 • polio
 • psikoloji
 • sivilsavunma
 • ulusal
 • zika-virus-3
2012 © T.C. Sağlık Bakanlığı Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü
Tekirdağ Haberleri Web Tasarım